Arbets- och miljöanpassning

Många problem med att passa ihop individ och arbete kan lösas med anpassningar av arbetet. Lagstiftningen har nyligen förtydligat arbetsgivarens ansvar för individuell arbetsanpassning. 2 

Med arbetsanpassning menas: Individuell åtgärd i arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Arbetsanpassningen används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Den kan vara tidsbegränsad eller varaktig. Det kan till exempel innebära särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, arbetstider, eller förändrad arbetsfördelning.  

Anpassningar så att individen kan fungera bättre kan vara avgörande. Personer med NPF har stor fördel av tydlighet, rak och enkel kommunikation, struktur, ledning, definierade arbetsuppgifter, begränsad distraktion, eget rum, lugn, passande belysning, inga starka dofter, flexibilitet med arbetstider och deadlines och ev. begränsade socialkontakter.  

Stöd från samhället vid start av yrkeslivet  

Studie- och yrkesvägledare tex på gymnasiet kan hjälpa till i processen att hitta ”rätt” yrke. Där yrkets innehåll, krav och möjligheter passar dina intressen, behov, starka och svaga sidor. 3 

Arbetsförmedlingen har olika resurser att bistå jobbsökande för att underlätta övergången till arbetslivet. 4 

Försäkringskassan kan ge finansiellt stöd för tex arbetshjälpmedel och anpassningar när sådana kan vara behövda. 5 

För att få tillgång till stöd och vissa anpassningar krävs ofta att dessa är motiverade av hälsoskäl – en diagnos. Att vara öppen med sin NPF-diagnos befaras av många vara stigmatiserande i arbetslivet. Många föredrar därför att hålla inne med sin diagnos. Det medför då att man inte är behörig att ansöka om vissa stöd som samhället erbjuder. Samtidigt kan det även medföra att arbetskamrater och arbetsledning inte förstår och kan anpassa sig till dina behov och förutsättningar.  

Hantering av information om diagnos är en viktig och känslig aspekt vid NPF och arbetslivet. Det finns inget rätt eller fel i hanteringen. Både att avslöja och inte avslöja diagnosen kan ha för- och nackdelar för individen med NPF.  

Publicerad: 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Mark Jackson