NPF-diagnoser

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD innebär svårigheter att reglera uppmärksamhet, impulser och aktivitetsnivå

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (ASD, Autism Spectrum Disorder) kännetecknas av svårigheter i socialt sampel och social kommunikationrepetitiva och begränsade intressen och beteende sam sensorisk över- och underkänslighet.

Språkstörning 

Språkstörning innebär svårigheter att lära sig att använda och förstå sitt modersmål. 

Inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli

Inlärningssvårigheter innebär svårigheter att lära sig att läsa, skriva eller räkna. 

Motoriska störningar  

Motoriska störningar omfattar diagnoserna tics, och motorisk koordinationsstörning. Dessa innebär upprepade rörelser (motoriska tics) eller ljud (vokala tics) i gränslandet mellan ofrivillig och avsiktligt. Om både motoriska och vokala tics förkommer pratar man om Tourettes syndrom. Koordinationsstörning (dyspraxiinnebär svårigheter med klumpighet och balans. 

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en övergripande nedsättning av abstrakt-logiska, sociala och praktiska kognitiva förmågor.